Εκδήλωση ενημέρωσης για MANUNET-II και LEADERA

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προσκαλούν τις ενδιαφερόμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καθώς και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που εδρεύουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά με τις Κοινές Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος των δικτύων LEAD ERA και MANUNET-II για το έτος 2011.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 19:00 – 21:00.

Σκοπός και των δύο αυτών πρωτοβουλιών είναι η συνεργασία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με αντίστοιχες του εξωτερικού σε ερευνητικό επίπεδο για την ανάπτυξη προϊόντων-υπηρεσιών που θα μπορούν να σταθούν στο διεθνή ανταγωνισμό.

Το LEAD ERA ενεργεί στο πλαίσιο ERANET της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρόγραμμα Πλαίσιο 7), με σκοπό τη συνεργασία των επιχειρήσεων των συνεργαζόμενων Περιφερειών για τη διενέργεια ερευνητικών και τεχνολογικών έργων στους τομείς του e-Health, Βιώσιμες Κατασκευές, Έξυπνα Υφάσματα, Ανακύκλωση, Βιο-υλικά και Ανανεώσιμες Ενέργειες.

Το «MANUNET II» ενεργεί επίσης στο πλαίσιο ERANET της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρόγραμμα Πλαίσιο 7) και σκοπό έχει τη συνεργασία των επιχειρήσεων των συνεργαζόμενων Περιφερειών για τη διενέργεια ερευνητικών έργων στον τομέα της μεταποίησης (Manufacturing), με επίκεντρο τις νέες παραγωγικές διαδικασίες, τα ευέλικτα βιομηχανικά συστήματα και τη βιομηχανία του μέλλοντος.