Ερωτηματολόγιο Προστασίας Δεδομένων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Ομάδα Εργασίας του διεθνούς έργου e-PRODAT, το οποίο στοχεύει στην ανάδειξη και διάχυση ορθών πρακτικών στην Προστασία Δεδομένων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ευρώπη, ανέπτυξε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρωθεί από τις συμμετέχουσες στο έργο Περιφέρειες και Πόλεις. Το ερωτηματολόγιο είναι πλέον διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο www.eprodat.org. Κάθε Περιφέρεια ή Πόλη της Ευρώπης προσκαλείται να το συμπληρώσει και να το στείλει στην Ομάδα Εργασίας του e-PRODAT.

Το ερωτηματολόγιο, διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο www.eprodat.org, προετοιμάστηκε υπό την επίβλεψη του Πανεπιστημίου Rey Juan Carlos της Ισπανίας με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών, και θα συμπληρωθεί από τις πέντε Ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις εταίρους του έργου e-PRODAT (Bologna και Abruzzo στην Ιταλία, Δυτική Ελλάδα και Καβάλα στην Ελλάδα και Santa Cruz de Tenerife στην Ισπανία). Εντούτοις η ομάδα του έργου e-PRODAT προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενη ευρωπαϊκή περιφερειακή και τοπική αρχή και δημόσιο φορέα να συμπληρώσουν την φόρμα του ερωτηματολογίου και να την στείλουν με mail στο eprodat@madrid.org. Οι φόρμες που θα σταλούν θα χρησιμοποιηθούν σαν υλικό για την προετοιμασία μιας έκθεσης αξιολόγησης – αποτίμησης της Προστασίας Δεδομένων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκές Περιφέρειες και Πόλεις, η οποία θα κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες. Το e-PRODAT είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος INTERREG IIIC, το οποίο στοχεύει στην προώθηση ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μεταξύ Υπηρεσιών Προστασίας Δεδομένων και άλλων Δημόσιων Φορέων σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από Κυβερνήσεις και Δημόσιες Διοικήσεις για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, και κυρίως εκείνων που σχετίζονται με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ή βασίζονται στο διαδίκτυο, συνεισφέροντας στη δημιουργία συστάσεων ορθών πρακτικών στον τομέα αυτό. Ο συντονιστής εταίρος του έργου είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων του Δήμου Μαδρίτης (Ισπανία).