Θέσπιση του προγράμματος Πολιτισμός (2007-2013)


Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος Πολιτισμός (2007-2013)

 

CADREFIN(00305)–ST03656.EL06__NP.doc