Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού καθαριότητας κτιρίου ΠΤΑ-ΠΔΕ

Το ΠΤΑ-ΠΔΕ προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου µε τίτλο «Καθαρισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ στην οδό ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32, 26441 ΠΑΤΡΑ», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα δίμηνης παράτασης χωρίς μεταβολή των όρων της σύμβασης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (17.400 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 62.98 του προϋπολογισμού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για το έτος 2013.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών επί της οδού Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 , ΤΚ 26441, Πάτρα στις 26, ημέρα Τετάρτη, μηνός Ιουνίου του έτους 2013 και ώρα 11:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τη 25 Ιουνίου 2013.

Αντίγραφα της παρούσας προκήρυξης καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Περιφερειακό Ταμείο Ανά-πτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32, Πάτρα, τηλ 2613 613690 αρμόδια κα Παπαχριστοπούλου Μαρία.