Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού καθαριότητας του κτιρίου του ΠΤΑ-ΠΔΕ

Ανακοινώθηκε σήμερα η υπ. αριθ. 489 προκήρυξη του ΠΤΑ-ΠΔΕ για την καθαριότητα του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΠΤΑ/ΠΔΕ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 16-3-2015.

Κατεβάστε στο κάτωθι σύνδεσμο την πλήρη διακήρυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΑ-ΠΔΕ