Προκήρυξη υποβολής προτάσεων «Περιφέρειες της Γνώσης»

Στα πλαίσια του 7ου προγράμματος για την έρευνα, τεχνολογία και ανάπτυξη προκηρύχθηκε το μέτρο «Περιφέρειες της Γνώσης» που αφορά τις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Στόχος του μέτρου είναι η προώθηση των επενδύσεων σε υποδομές έρευνας στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, η δημιουργία περιφερειακών πόλων έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη της τεχνολογίας προς όφελος των ΜΜΕ.

Πληροφορίες

Υποβολή προτάσεων