Προκαταρκτική Διαβούλευση του Σχεδίου Διακήρυξης για την υλοποίηση της σύμβασης “Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στην Π.Δ.Ε”

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας προβαίνει σε Προκαταρκτική Διαβούλευση του Σχεδίου Διακήρυξης για την υλοποίηση της σύμβασης “ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”.

H Προκαταρκτική Διαβούλευση θα διαρκέσει 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης του Σχεδίου Διακήρυξης στον δημόσιο διαδικτυακό τόπο του ΠΤΑ/ΠΔΕ και στο ΕΣΗΔΗΣ.

Παρακαλείται ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, όπως προχωρήσει σε ενδεχόμενα σχόλια και παρατηρήσεις ως προς το περιεχόμενο της διακήρυξης για την οριστικοποίηση του μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.eprocurement.gov.gr) στη θεματική ενότητα «Διαβουλεύσεις», έτσι ώστε η επικείμενη διακήρυξη να καταστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις υπάρχουσες ανάγκες. Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το ΠΤΑ/ΠΔΕ θα προχωρήσει στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου του Τεύχους Διακήρυξης.

 

Δείτε εδώ την πρόσκληση και το σχέδιο της διακήρυξης προς διαβούλευση με μοναδικό κωδικό 20DIAB000012871

Κατεβάστε εδώ μόνο το σχέδιο της διακήρυξης προς διαβούλευση.