Προμήθεια κλιματισμού-εξαερισμού για το κτίριο του ΠΤΑ/ΠΔΕ

Ανάρτηση της υπ. αριθ. 390/12-2-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΠΤΑ-ΠΔΕ για την προμήθεια κλιματισμού – εξαερισμού.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.