ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC, σύμφωνα με την υπ. 6081 / 04.08.2008  Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ,  προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για τη δημιουργία λογοτύπου και φυλλαδίου του έργου ESF6-CIA με προϋπολογισμό  5.000 Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%,  με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά.

Το έργο θα αφορά, στις παρακάτω υπηρεσίες:

α) τη Δημιουργία LOGO (λογότυπο) του προγράμματος με θέμα «ESF6-CIA/INTERREG IVC» και το σχεδιασμό διαφημιστικού φυλλαδίου και

 β) την παραγωγή του φυλλαδίου για τις ανάγκες δημοσιότητας του Προγράμματος ESF6-CIA/INTERREG IVC».

Επισημαίνεται, ότι οι προσφορές που θα αποσταλούν θα πρέπει να περιέχουν κατατοπιστικές πληροφορίες για όλα τα παραπάνω σημεία  που θα τεκμηριώνει την εμπειρία των ενδιαφερομένων.
Η προϋπολογισθείσα αξία του ανωτέρω έργου θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγγράφως στο ΠΤΑ-ΠΔΕ έως τις      6 Οκτωβρίου 2008, στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71, ΤΚ 26442, Πάτρα, στη Γραμματεία (ημιώροφος) με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ESF6-CIA/INTERREG IVC» μέχρι τις 15.00.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2610-465830 κα Ισμήνη Στεφανοπούλου και 2610-465859 κα. Παναγιώτα Μητροπούλου (εργάσιμες ώρες και ημέρες).
Όλες οι υποψηφιότητες θα ακολουθήσουν την διαδικασία επιλογής από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.