Πρόγραμμα άρθρου 6 ΕΚΤ: “Καινοτόμος τροφική αλυσίδα”

Ιδρύματα έρευνας, επιστήμης & τεχνολογίας στη Φινλανδία, τη Σουηδία και την Πολωνία διερευνούν το ενδεχόμενο συνεργασίας σε πρόγραμμα του άρθρου 6 του ΕΚΤ με τίτλο “Καινοτόμος τροφική αλυσίδα”. Το πρόγραμμα, το οποίο επιδιώκει να χρηματοδοτηθεί από τα ΙΝΝΟ-Nets (FP6, PRO INNO Europe Initiative: Σκέλος 1), στοχεύει να δημιουργήσει ένα νέο πρότυπο υπέρ των καινοτομιών και της μεταφοράς τεχνολογίας στην τροφική αλυσίδα.

Προθεσμία για την υποβολή: 5.1.2006
Προ-πρόταση: μέχρι τις 14.12.2005

Για περαιτέρω λεπτομέρειες και έκφραση ενδιαφέροντος παρακαλώ απευθυνθείτε σε:
κο. Juha Pirkkamaa
Επιστημονικό Πάρκο Agropolis
Tηλ.: + 358 3 41 861
Κιν.: + 358 40 580 3692
Fax +358 3 4186 7382
E-mail: juha.pirkkamaa@agropolis.fi