Πρόγραμμα Ανταλλαγής Δημοσίων Υπαλλήλων

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Ilfov (Ρουμανία) αναπτύσσει μια
στρατηγική για τη δημιουργία νέων συνεργασιών με άλλες Ευρωπαϊκές περιφέρειες.
Για την επιδίωξη αυτής της στρατηγικής θα τεθεί σε λειτουργία ένα πρόγραμμα για
την επίλυση διοικητικών προβλημάτων μέσω της απόκτησης αμοιβαίων εμπειριών. Το
πρόγραμμα συνίσταται στην ολοκλήρωση ενός σταδίου εξάσκησης ενός εκπροσώπου μιας
περιφέρειας σε μια άλλη περιφέρεια. Στο τέλος αυτού, οικονομικές και πολιτικές
αποστολές από τις δύο περιοχές θα ολοκληρώσουν τη δουλειά που θα έχει προηγηθεί
από τους εκπροσώπους τους.

Για περισσότερες πληροφορίες: westerngreece@skynet.be