Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Προγράμματος “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” περί διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση, οι Αποφάσεις του ΠΤΑ-ΠΔΕ θα αναρτώνται στον ακόλουθο ιστοτόπο.