Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργου SECOVIA

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου ή ενώσεις/κοινοπραξίες) για την “υποστήριξη των τεχνικών και επιστημονικών εργασιών του αναθέτοντος στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του Έργου SECOVIA” της Κ.Π. South East Europe και ειδικότερα τα παρακάτω:

– Υπηρεσία 1: Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τους υπάρχοντες μηχανισμούς χρηματοδότησης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων πάνω σε εικονική προσβασιμότητα στην περιοχή της νότιο-ανατολικής Ευρώπης (δραστηριότητα 3.1.3 του έργου SECOVIA) 

– Υπηρεσία 2: Ανάλυση πολιτικών στα στρατηγικά πλεονεκτήματα των εικονικών υποδομών τεχνολογιών πληροφορίας και των διαμοιρασμένων υπολογιστικών πόρων στους δημόσιους οργανισμούς στην νότιο-ανατολική Ευρώπη (δραστηριότητα 4.2.2 του έργου SECOVIA)

– Υπηρεσία 3: Ανάλυση οικονομικών απαιτήσεων παρόχου διαμοιρασμένων εικονικών πόρων και υποδομών τεχνολογιών πληροφορίας (δραστηριότητα 4.3.4 του έργου SECOVIA)

– Υπηρεσία 4: Προγραμματισμός και σχεδιασμός μεθοδολογίας για εκδηλώσεις διαβούλευσης πάνω σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων προσωπικού και συνάντηση για συντονισμό πολιτικών πάνω στην από κοινού επένδυση σε κοινόχρηστες υπηρεσίες και υποδομές τεχνολογίας πληροφορίας (δραστηριότητα 6.1.2 του έργου SECOVIA)

– Υπηρεσία 5: Επιστημονική υποστήριξη ανοικτών εκδηλώσεων διαβούλευσης για τη ανεύρεση κοινών προσεγγίσεων για συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα σαν μέσο ενίσχυσης επενδύσεων για τη βελτίωση της εικονικής προσβασιμότητας στη νότιο-ανατολική Ευρώπη (δραστηριότητα 6.3.1 του έργου SECOVIA) και συνολική υποστήριξη στον συντονισμό της δράσης 6.3.

Συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού 60.000,00€ (εξήντα χιλιάδων ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Το τεύχος προκήρυξης θα παρέχεται από τα γραφεία του ΠΤΑ-ΠΔΕ (Κα Μαρισόφη Μαυρούλια, τηλ. 2613-613671, e-mail: msmavroulia@ptapde.gr).

Η προθεσμία υποβολής έγγραφων προσφορών, ορίζεται την Παρασκευή, 26-04-2013, ώρα 15:00 μ.μ.

Το κείμενο της περίληψης της πρόσκλησης, βρίσκεται εδώ.