Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργου PPP4Broadband

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό το ανώτατο ποσό των 10.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και όλων των νόμιμων κρατήσεων για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) για τη “σύνταξη αναφορών στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου PPP4Broadband – South East Europe (http://www.ppp4broadband.eu/): Η αντιμετώπιση του ευρυζωνικού χάσματος στις αγροτι κές περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του μοντέλου ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα)”.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές στην Επιτροπή διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης στη διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής Τ.Κ: 26441 Πάτρα, 1ος όροφος μέχρι την 18η -09-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.