Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – έργο INNOREF

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του έργου «INNOREF», χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG III C East, για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα για την λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης του Προγράμματος (P.S.C.), προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό 23.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 18%, με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή ειδικού (νομικό πρόσωπο) σε θέματα έρευνας σχετικά με την επικαιροποιημένη ανάλυση των α) δυνατοτήτων (strengths), β) αδυναμιών (weaknesses), γ) ευκαιριών (opportunities) και δ) απειλών (threats) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (SWOT Analysis).

Οι τομείς που θα αναλυθούν από την πιο πάνω έρευνα είναι: Η βιομηχανία, η αγορά της εργασίας, οι υπηρεσίες, η γεωργία, δασοκομία, ο τουρισμός, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η υγεία, το κοινωνικό δυναμικό, η έρευνα και η καινοτομία, το περιβάλλον και οι μεταφορές.

Η σύμβαση έργου με τον επιλεγέντα ανάδοχο θα έχει συνολική διάρκεια 3 μηνών, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση του προγράμματος. Λόγω του κατεπείγοντος, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν απλή αίτηση με πλήρη φάκελο στοιχείων (αίτηση, ιστορικό εταιρίας, προηγούμενη εμπειρία, πελατολόγιο) έως 28-1-2005 ώρα 14:00. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προκήρυξη για Swot Analysis expert» στo Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για Πρόγραμμα INNOREF, N.E.O. Πατρών Αθηνών 28, ΤΚ 26 441, Πάτρα (υπόψη κ. Ν. Παπαθεοδώρου).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, μπορείτε να βρείτε στο site της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας http://www.westerngreece.gr – Πρόγραμμα INNOREF.