Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου PRoMPt

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την “παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάδειξης βέλτιστων πρακτικών αντιμετώπισης καταστροφικών πυρκαγιών στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων αρμοδιότητας του Έργου PRoMPt – INTERREG IVC” συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού 15.000,00 € (δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προθεσμία υποβολής έγγραφων προσφορών, ορίζεται την Δευτέρα, 27/09/  2010, ώρα 10:00 π.μ.

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης, βρίσκεται εδώ…