Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο BIOSIS

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προτείθεται να αναθέσει σε γεωπόνο την επιστημονική καθοδήγηση και επίβλεψη καλλιεργειών ενεργειακών φυτών για την παραγωγή βιοκαυσίμων, στο πλαίσιο του προγράμματος “BIOSIS” (Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIA, Ελλάδα-Ιταλία 2000-2006).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσουν γνώσεις βιολογικών μεθόδων καλλιεργειών και εμπειρία στην καλλιέργεια ενεργειακών φυτών.

Η προβλεπόμενη δαπάνη του έργου για την επιστημονική επίβλεψη των ενεργειακών καλλιεργειών ανέρχεται σε 15.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου είναι 19 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγγράφως στο ΠΤΑ-ΠΔΕ έως τις 27 Νοεμβρίου 2006, στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 69-71, υπόψιν κου Τζομάκα ή ηλεκτρονικά στο email: ctzomakas@ptapde.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2610-465811.