Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου I3E /INTERREG IV-SEE (“Promoting Innovation in the Industrial Informatics and Embedded Systems Sectors through Networking”), σύμφωνα με την 2η Απόφαση της 76ης / 12-05-2009  Συνεδρίασης του ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ, προσκαλεί ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφορών για την επιλογή Αναδόχου για την κάλυψη της θέσης μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου του Οικονομικού Υπεύθυνου του ανωτέρω έργου.

Το έργο θα αφορά, στις παρακάτω υπηρεσίες:
•    την παρακολούθηση και τήρηση αρχείου των οικονομικών του έργου
•    την στενή συνεργασία με τον Διαχειριστή του έργου για την αποτελεσματική οργάνωση και την εφαρμογή του προσφορότερου τρόπου υλοποίησης του έργου   
•    την βοήθεια του Διαχειριστή ως προς την υποβολή στον Πρόεδρο, τον Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε. και τον Εκπρόσωπο της Π.Δ.Ε. στην
      Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου (Steering Committee Representative RWG),εξαμηνιαίας αναφοράς για την πρόοδο του έργου
•     την οικονομική παρακολούθηση και έλεγχο των παραστατικών των δαπανών του έργου
•     τη συμμετοχή  στις δράσεις του έργου και σε όποια άλλη δράση ενημέρωσης & διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου απαιτηθεί,
•     την παρακολούθηση της ομαλής εκτέλεσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου,
•     την τήρηση όλων των δεσμεύσεων που απορρέουν από την έγκριση του έργου I3E /INTERREG IV-SEE και αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως εταίρου. 
•     την τήρηση και την οργάνωση των οικονομικών εκθέσεων, αναφορών, απολογιστικών
       δαπανών και οικονομικών δεσμεύσεων του έργου,
•     τη συμμετοχή σε διακρατικές συναντήσεις των εταίρων του έργου
•     τη συνεργασία με πιθανούς εξωτερικούς συνεργάτες
•     τη συμμετοχή σε διακρατικές συναντήσεις των εταίρων του έργου
•     τη συνεργασία με πιθανούς εξωτερικούς συνεργάτες

Το χρονικό διάστημα της απασχόλησης στο έργο ορίζεται από τον  Ιούνιο του 2009 έως και τον Μάιο του  2012.
 Απαραίτητα προσόντα για την επιλογή Αναδόχου είναι τα εξής :

1. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
2. Εμπειρία σε οικονομική διαχείριση έργων INTERREG

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν μαζί με την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος :

1. Βιογραφικό Σημείωμα

Επισημαίνεται, ότι οι προσφορές που θα αποσταλούν θα πρέπει να περιέχουν κατατοπιστικές πληροφορίες για όλα τα παραπάνω σημεία  που θα τεκμηριώνει την εμπειρία τους.

Η προϋπολογισθείσα αξία του ανωτέρου έργου θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα  ευρώ (33.660,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγγράφως στο ΠΤΑ-ΠΔΕ έως τις 29 Μαΐου 2009 , στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71, ΤΚ 26442, Πάτρα, στη Γραμματεία (η-μιώροφος) με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ι3Ε/ INTERREG IV-SEE» μέχρι τις 15.00. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2610-465811 κο Χρήστο Τζομάκα (εργάσιμες ώρες και ημέρες), ενώ το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε και στην ιστο-σελίδα www.ptapde.gr/news.php
Όλες οι υποψηφιότητες θα ακολουθήσουν την διαδικασία επιλογής από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.