Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος το οποίο εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71, Α.Φ.Μ. 090208378, Α΄ ΔΟΥ Πατρών, τηλ. 2610 465800), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ Σπύρο Σπυρίδωνα, Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του έργου “I3E: Promoting Innovation in the Industrial Informatics and Embedded Systems Sectors through Networking”, χρηματοδοτούμενο από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IV – SEE, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με τη Δράση 2.1 (WP2_Communication & Dissemination) για τις ανάγκες δημοσιότητας και προβολής του έργου Ι3Ε INTERREG IV – SEE.

Η προϋπολογισθείσα αξία του έργου θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει συμβατική υποχρέωση να προβεί στην ανάθεση του πιο κάτω περιγραφόμενου έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Ι3Ε INTERREG IV – SEE.

Αναλυτικά το κείμενο εδώ: