Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκτέλεση της υπ. αριθ. 43/2019 απόφασης του Δ.Σ. προτίθεται να δημιουργήσει Μητρώο Δικηγόρων από το Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών με τουλάχιστον 10ετη εμπειρία, προκειμένου να ανατίθεται κατά περίπτωση η παροχή γνωμοδοτήσεων επί υπηρεσιακών θεμάτων των τμημάτων του ΠΤΑ/ΠΔΕ, καθώς και η ανάθεση εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Ταμείου.

Η αμοιβή για τις παραπάνω γνωμοδοτήσεις θα καθορίζεται κατ’ αποκοπή βάσει έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του ΠΤΑ και του δικηγόρου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει, και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α. 61.00.00.0000 «Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων» του προϋπολογισμού του ΠΤΑ-ΠΔΕ με ετήσιες πιστώσεις ποσού έως 6.000,00 €.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις καλούνται να προσκομίσουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στα γραφεία του ΠΤΑ, στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, 1ος όροφος, τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψιν κας Κουκουλομμάτη Κατερίνας, το αργότερο έως την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Θα συνεκτιμηθεί η γνώση και εμπειρία σε θέματα δημοσίου δικαίου και ειδικότερα με κατεύθυνση δημοσίων συμβάσεων.