Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – HUREDEPIS

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του χρηματοδοτούμενου από την Κ.Π. INTERREG III B ARCHIMED έργου «HUREDEPIS» για την ΠΔΕ, προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό 2.800 Ευρώ περίπου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Το συνολικό έργο θα περιλαμβάνει δυο Υποέργα :

Υποέργο Α: την επιτελική σύνοψη των δύο παραδοτέων της Δράσης 3.3. του προγράμματος “HuReDePIS’ INTERREG III B ARCHIMED που αφορά στα πιλοτικά έργα και στη δικτύωση για την ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς της έρευνας και της πρόσβασης στην καινοτομία, μεταφρασμένη στην Ελληνική.

Υποέργο Β: την παροχή διερμηνείας από τα ελληνικά στα αγγλικά και τ’ανάπαλιν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από 11-13 Σεπτεμβρίου 2007 στην Πάτρα (Πιλοτικό έργο για την ανάπτυξη του Πολιτισμού, Δράση 3.3.) στο πλαίσιο του προγράμματος HuReDePIS/ INTERREG IIIB ARCHIMED.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για πληροφορίες σχετικά με το υλοποιούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HUREDEPIS/INTERREG ΙΙΙB ARCHIMED, στην ιστοσελίδα http://www.huredepis.eu/. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο: 2610-465836 (κα Κομνηνάκη).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν γραπτές προσφορές για το ανωτέρω έργο έως τις 25-7-2007 στα Γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 69-71, 1ος όροφος), υπόψη κ. Κομνηνάκη Δήμητρας.