Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – HUREDEPIS

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του χρηματοδοτούμενου από την Κ.Π. INTERREG III B ARCHIMED έργου «HUREDEPIS» για την ΠΔΕ, προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό 15.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Το συνολικό έργο θα περιλαμβάνει δημιουργία και σύνταξη ενός πιλοτικού έργου στον τομέα της Γεωργίας που θα στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασίας στους τομείς της έρευνας και της πρόσβασης στην καινοτομία και τις ενέργειες για τη διάδοση, της δημόσιας ευαισθητοποίησης και των κεντρικών πολιτικών επιρροής μεταξύ Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Απουλίας και Σικελίας. Πιο συγκεκριμένα, το πιλοτικό έργο θα στοχεύει στην λήψη των καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων και στην ενίσχυση των υπηρεσιών για διακρατική-διεθνική γνώση και μεταφορά τεχνολογίας και που θα ερευνά νέους τύπους μεθόδων καινοτομίας και υπηρεσιών ενθαρρύνοντας την τεχνολογία και τη γνώση μέσω της αρχειοθέτησης στοιχείων και τη μεταφορά τους. Το πιλοτικό έργο για την Γεωργία μπορεί να περιλαμβάνει βιολογικές μεθόδους παραγωγής, αντιμετώπιση των εχθρών συγκομιδών για τις συγκεκριμένες κοινές καλλιέργειες, (π.χ. άμπελοι) κλπ., και πρόκειται να χρησιμεύσει ως περίπτωση δοκιμής και παράδειγμα της επιτυχούς χρησιμοποίησης της καινοτομίας.

Το Πιλοτικό έργο στον τομέα της Γεωργίας θα παραδοθεί έως την 20η Σεπτεμβρίου του 2007 στην Αγγλική γλώσσα και αποτελείται από εκατό (100) σελίδες Α4 (γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12, spacing 1,5, περιθώρια πάνω-κάτω 2,5 cm, δεξιά-αριστερά 2,60 cm).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για πληροφορίες σχετικά με το υλοποιούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HUREDEPIS/INTERREG ΙΙΙB ARCHIMED, στην ιστοσελίδα http://www.huredepis.eu/. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2610-465846 (κος Γκάβρανιτζ) και 2610-465836 (κα Κομνηνάκη).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν γραπτές προσφορές για το ανωτέρω έργο έως τις 16- 3 -2007 στα Γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 69-71, 2ος όροφος), υπόψη κ. Γκάβρανιτζ Αντώνη.