Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – HUREDEPIS

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του χρηματοδοτούμενου από την Κ.Π. INTERREG III B ARCHIMED έργου «HUREDEPIS» για την ΠΔΕ, προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό 3.500 Ευρώ περίπου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Το συνολικό έργο θα περιλαμβάνει την διοικητική-γραμματειακή υποστήριξη της Δράσης 3.3. του Προγράμματος HUREDEPIS που αφορά στα πιλοτικά έργα και στη δικτύωση για την ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς της έρευνας και της πρόσβασης στην καινοτομία με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης του έργου την 13η Αυγούστου 2007.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για πληροφορίες σχετικά με το υλοποιούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HUREDEPIS/INTERREG ΙΙΙB ARCHIMED, στην ιστοσελίδα http://www.huredepis.eu/. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2610-465836 (κα Κομνηνάκη).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν γραπτές προσφορές για το ανωτέρω έργο έως τις 7-5-2007 στα Γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 69-71, 1ος όροφος), υπόψη κ. Κομνηνάκη Δήμητρας.