Πρόσκληση 433/2013 του έργου CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) για την “παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και διαχείριση της πιλοτικής εφαρμογής του Έργου CHERPLAN στο Δήμο Ναυπακτίας” στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του Έργου CHERPLAN της Κ.Π. South East Europe του πακέτου εργασίας 5 (WP5) και ειδικότερα:

– Την υποστήριξη των Ημερίδων Διαβούλευσης (workshops) με την Επιτροπή παρακολούθησης της πιλοτικής δράσης του Έργου CHERPLAN.

– Την εκπόνηση και ανάπτυξη σεναρίων και τεχνικών λύσεων για το σχέδιο δράσης και το επιχειρησιακό σχέδιο της πιλοτικής εφαρμογής του Δήμου Ναυπακτίας σε συνεργασία με την Επιτροπή παρακολούθησης της πιλοτικής δράσης του Έργου CHERPLAN.

– Την υποβοήθηση της παραγωγής ηλεκτρονικών χαρτών για το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών – GIS για την πιλοτική περιοχή εφαρμογής του Δήμου Ναυπακτίας, βασισμένων στην εφαρμογή και τις προδιαγραφές που έχουν αναπτυχθεί από τους Εταίρους του Έργου,

συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού 30.000,00€ (τριάντα χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ & όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Η προθεσμία υποβολής έγγραφων προσφορών, ορίζεται την Παρασκευή, 08-03-2013, ώρα 15:00 μ.μ. Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης, βρίσκεται εδώ