Πρόχειρος διαγωνισμός έργου PROMPT

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πληρέστερη και οικονομικότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για τη μετάφραση του Παραδοτέου D5, του διαπεριφερειακού έργου PRoMPt της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC, με τίτλο “Wildfire Survival Guide for All» συνολικού αριθμού 14 σελίδων Α4 landscape σε μορφή Microsoft PowerPoint (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όμως και εικόνες, φωτογραφίες και λογότυπα), από την αγγλική γλώσσα στα: α) Ελληνικά, β) Ιταλικά, γ) Ισπανικά (castellan ή catalan), δ) Πορτογαλικά, ε) Πολωνικά και στ) Βουλγαρικά.

Συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού 1.500,00€ (χιλίων πεντακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Η προθεσμία υποβολής έγγραφων προσφορών, ορίζεται την Δευτέρα, 05-09-2011, ώρα 12:00 μ.μ. Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης, βρίσκεται εδώ.