Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Έργο SWAM (FP7)

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο με το ακρωνύμιο “SWAM” (“Increasing the regional competitiveness and economic growth through the RTD&I on sustainable water management”).

Η επίσημη ιστοσελίδα του έργου είναι η http://www.swam-project.eu/ .

Το έργο SWAM αποτελεί έργο του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου (FP7) και εστιάζει στην αειφόρο διαχείριση υδάτινων πόρων. Η διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων είναι ένας βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς επίσης αποτελεί ένα ουσιαστικό θεμέλιο της περιβαλλοντικής προστασίας.

Οι περισσότερες από τις περιοχές της Μεσογείου, με ένα ημι-ξηρό κλίμα, πάσχουν ιστορικά από έλλειψη ύδατος. Αυτό έχει οδηγήσει σε πολλές περιπτώσεις στην ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών και τεχνικών σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχουν αναπτυχθεί ή αναπτύσσονται συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) βασισμένοι στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία για την βιώσιμη και αποδοτική διαχείριση του ύδατος.

Το έργο SWAM προτίθεται να παράσχει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και σφαιρική ανταγωνιστικότητα των περιοχών της Μούρθιας (Ισπανία), της Ανατολικής Γαλιλαίας (Ισραήλ) και της Δυτικής Ελλάδας που έχουν υψηλές δυνατότητες και προοπτικές στον τομέα των τεχνολογιών ύδατος, εκπονώντας ένα κοινό πρόγραμμα δράσης (Joint Action Plan) με τη συνεργασία αυτών των τριών περιοχών.

Σκοπός και Στόχοι

Ο γενικός στόχος του έργου SWAM είναι να δημιουργηθεί μια κοινή πλατφόρμα διαλόγου και ένα κοινό πρόγραμμα δράσης μεταξύ τριών καινοτόμων και δυναμικών συνεργατικών σχηματισμών (clusters) σε θέματα υδροτεχνολογίας, που θα μεγιστοποιήσουν την ικανότητά τους για καλύτερες επενδύσεις Ε&ΤΑ σε περιφερειακό επίπεδο μέσω των συμπληρωματικοτήτων και των συμπράξεων, ώστε να συμβάλουν στη βιώσιμη εξέλιξη, την οικονομική ανάπτυξη, τη σφαιρική ανταγωνιστικότητα των περιοχών, και την ανάπτυξη της πρωτοπόρου αγοράς της Υδροτεχνολογίας.

Ειδικότερα, το έργο αυτό στοχεύει:

Α) στην ενίσχυση της βιώσιμης χρήσης φυσικών πόρων και του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος και

Β) στη βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων με ποσοτικούς (αντίκτυπος της αλλαγής κλίματος, φυσικοί κίνδυνοι όπως πλημμύρες κλπ) και ποιοτικούς όρους (μόλυνση των συστημάτων υπόγειου νερού και θαλάσσιου περιβάλλοντος, προστασία της βιοποικιλότητας, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης)