ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC, σύμφωνα με την υπ. 1157 / 11.2.2009 Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ,  προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την συμφερότερη και οικονομικότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας (feasibility studies) στα πλαίσια του έργου ESF6-CIA / INTERREG IVC.

Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να συνεργάζεται άμεσα με τον Διαχειριστή του προγράμματος και την ομάδα του έργου και θα πρέπει να συντάξει μελέτη σκοπιμότητας με σκοπό:

Την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τους στόχους και τους σκοπούς του έργου ESF6 – CIA / INTERREG IVC, “Capitalizing innovative ap-proaches towards Demographic change”, ‘όπως επίσης και τις καλές πρακτικές των εταίρων του έργου που θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο μελλοντικό πλάνο δράσης.

Ειδικότερα, οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνουν :

1.Βιογραφικό Σημείωμα
2.Προφίλ Φυσικού ή Νομικού Προσώπου
3.Τεκμηρίωση της εμπειρίας από παρόμοιες υπηρεσίες

Επισημαίνεται, ότι οι προσφορές που θα αποσταλούν θα πρέπει να περιέχουν κατατοπιστικές πληροφορίες για όλα τα παραπάνω σημεία  που θα τεκμηριώνει την εμπειρία των ενδιαφερομένων. Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η προηγούμενη εμπειρία στις προαναφερθείσες υπηρεσίες.
Η προϋπολογισθείσα αξία του ανωτέρω έργου θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Το Έργο θα ανατεθεί µε βάση την συµφερότερη Προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθµολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονοµικών προσφορών.

Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών μπορείτε να δείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγγράφως στο ΠΤΑ-ΠΔΕ έως τις 25 Φεβρουαρίου 2009, στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71, ΤΚ 26442, Πάτρα, στη Γραμματεία (ημιώροφος) με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ESF6-CIA/INTERREG IVC» μέχρι τις 15.00.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2610-465830 κα Ισμήνη Στεφανοπούλου και 2610-465859 κα. Παναγιώτα Μητροπούλου (εργάσιμες ώρες και ημέρες).