Πρόσκληση 435/2013 του έργου CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) για την “διοργάνωση τριών σειρών εκδηλώσεων” στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του Έργου CHERPLAN της Κ.Π. South East Europe, ως εξής:

1. Εργαστηριακές συναντήσεις (4 workshops) σε δύο φάσεις

2. Εθνικό Σεμινάριο (national seminar) ημερίδα

3. 4η Συνάντηση της Επιτροπής παρακολούθησης (4th Steering Committee Meeting) διημερίδα,

συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού 10.000,00€ (δέκα χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ & όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Η προθεσμία υποβολής έγγραφων προσφορών, ορίζεται την Παρασκευή, 08-03-2013, ώρα 15:00 μ.μ.

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.