Περιγραφή

Οι τοποθεσίες Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΠΚ) που βρίσκονται σε αγροτικές και αστικές περιοχές αντιμετωπίζουν συχνά το δίλημμα μεταξύ της απώλειας των πολιτιστικών αξιών - κι ως εκ τούτου την απώλεια της ταυτότητάς τους, λόγω της μη βιώσιμης ανάπτυξης, και της οικονομικής παρακμής και μετανάστευσης, λόγω ακατάλληλων υποδομών και του υψηλού κόστους διαβίωσης (ειδικότερα της συντήρησης κτιρίων).

Το έργο CHERPLAN στοχεύει να παρέχει μια ισχυρή βάση για την εξασφάλιση της συμβατότητας και της συνέργιας μεταξύ της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης, ενισχύοντας την υιοθέτηση μιας σύγχρονης προσέγγισης περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε όλο το χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στόχος του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (ΠΣ) είναι η ολοκλήρωση του παραδοσιακού αστικού / χωροταξικού σχεδιασμού με τις ανησυχίες του περιβαλλοντισμού για την εξασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης. Σε μια καινοτόμα εφαρμογή της σε τοποθεσίες ΠΚ, η ολοκληρωμένη προοπτική του ΠΣ μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από τρεις άξονες: το δομημένο και ιστορικό περιβάλλον, το κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον, και το βιοφυσικό περιβάλλον. Οι "Φυσικές" (συχνά ανθρωπογενείς) καταστροφές είναι ένας από τους παράγοντες που εξετάζονται: οι τοποθεσίες ΠΚ είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, καθώς είναι σπάνιες, πολύτιμες και μη ανανεώσιμες.

Μια πολύ-επίπεδη και πολύ-τομεακή εταιρική σχέση θα διασφαλίσει την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων αυτών. Για την προώθηση της αποτελεσματικής συμμετοχικής διαχείρισης των χώρων ΠΚ, εταιρικά σχήματα διαχείρισης πολιτιστικών χώρων θα συσταθούν στο πλαίσιο πιλοτικών σχεδίων σε 7 επιλεγμένες τοποθεσίες ΠΚ στις εμπλεκόμενες χώρες: μετά τη διοργάνωση εργαστηρίων και δράσεων εκπαίδευσης/κατάρτισης, θα προετοιμαστούν Σχέδια Δράσης, Επιχειρησιακά Σχέδια και Σχέδια Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των συγκρούσεων (η Πολιτιστική Κληρονομιά εκλαμβάνεται συχνά ως εμπόδιο για την ανάπτυξη), τη μόνιμη δημιουργία θέσεων εργασίας (που θα συνδεθεί με πάγια στοιχεία, όπως οι τοποθεσίες ΠΚ), και την ενσωμάτωση των μειονοτήτων και του πολιτισμικού τους υπόβαθρου στο συμμετοχικό σχήμα.

Τέλος, ένα μοντέλο ΠΣ θα αναπτυχθεί ως ένα στρατηγικό εργαλείο για την διαρκή μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου, υποστηριζόμενο από ένα Μνημόνιο Συναντίληψης που θα υπογραφεί από τα τέσσερα (4) εμπλεκόμενα Υπουργεία Πολιτισμού.