Σύντομη Περιγραφή

Το έργο αυτό στοχεύει να βελτιώσει την ικανότητα της έγκαιρης δράσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, κυρίως όσον αφορά την απασχόληση και την αειφόρο ανάπτυξη, σε περιόδους οικονομικών αλλαγών και αναδιαρθρώσεων. Είναι σημαντική η συμμετοχή σε αυτό το έργο κοινωνικών εταίρων από τέσσερις (4) Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, των οποίων παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες βρίσκονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο μαρασμό, και οι οποίες πρέπει να προσπαθήσουν πολύ για να διασφαλίσουν ότι οι παραπάνω αλλαγές θα οδηγήσουν σε μακρόχρονη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας, και επομένως σε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Χτίζοντας πάνω σε Τοπικές Στρατηγικές Απασχόλησης και δυνατές διεθνικές περιφερειακές συνεργασίες, το έργο θα αναπτύξει ορισμένες πιλοτικές δράσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως μοντέλα και για άλλες Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός

Ο κύριος σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει τις συμμετέχουσες περιφέρειες στην υλοποίηση μιας Τοπικής Στρατηγικής Απασχόλησης με τέτοιο τρόπο που να συμβάλλει σημαντικά στη διαχείριση των αλλαγών που παρατηρούνται στα διοικητικά της όρια.

Αντικειμενικοί Στόχοι

  • Δημιουργία μηχανισμών για τη βελτίωση της ικανότητας της πρόβλεψης και της έγκαιρης δράσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο επιχειρηματικών φορέων και δημόσιων οργανισμών
  • Υλοποίηση υπηρεσιών στήριξης ΜΜΕ για την προώθηση επιχειρηματικών ενεργειών που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη
  • Mείωση των αρνητικών επιδράσεων στον τοπικό κοινωνικό ιστό με την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής γυναικών, οικονομικών μεταναστών και νέων στην αγορά εργασίας
  • Ανάπτυξη εργαλείων για τη συνεχή διαχείριση των αλλαγών και των προβλέψεων στην αγορά εργασίας

Προτεινόμενα Πιλοτικά Μέτρα

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν προταθεί τα ακόλουθα πιλοτικά μέτρα:

  1. Φόρουμ Κοινωνικών Εταίρων ΠΔΕ
  2. Συνεχής επαγγελματική κατάρτιση για μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού
  3. Ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην αγορά εργασίας

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλησιάζει τα 2.850.000 €, ενώ για τους εταίρους από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας φτάνει τα 550.000 €.

Συμμετέχοντες Φορείς

Ο συντονιστής του έργου προέρχεται από Περιφέρεια της Γερμανίας ενώ συμμετέχουν ακόμα και φορείς από Περιφέρειες του Βελγίου και της Σουηδίας. Από ελληνικής πλευράς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα έχει το ρόλο του τοπικού συντονιστή για την υλοποίηση της Τοπικής Στρατηγικής για την Απασχόληση στη Δυτική Ελλάδα, ενώ συμμετέχουν επίσης το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ (Τμήμα Δυτικής Ελλάδας), το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας και ο Ευρωπαϊκός Επιχειρησιακός Όμιλος.

Διάρκεια

Η διάρκεια του έργου θα είναι 24 μήνες από 01/10/2005 έως 30/09/2007.