Το έργο MedCycleTour βασίζεται στη Eurovelo 8 και έχει ως στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου μέσω της δημιουργίας διακρατικών εργαλείων και συνεργασιών για την προσέλκυση επισκεπτών.

Πιο συγκεκριμένα, συμβάλει στην ανάπτυξη της EuroVelo 8 με την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, την καλύτερη αποτύπωση των υφιστάμενων διαδρομών, την ανάπτυξη περιφερειακών και διακρατικών σχεδίων δράσης, την προετοιμασία και τη δημοσίευση προωθητικού υλικού που σχετίζεται με τη EuroVelo 8. Επίσης με την υλοποίηση πιλοτικών έργων όπως σήμανση, συστήματα παρακολούθησης για τον υπολογισμό της χρήσης και του οικονομικού αντίκτυπου της διαδρομής, εργαλείων προώθησης (web sites, phone apps) και άλλα.

Ποδηλατικές Διαδρομές

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «MEDCYCLETOUR» θα πραγματοποιηθούν του μήνες Απρίλιο & Μάιο 2019 τέσσερις (4) ποδηλατικές διαδρομές-περιηγήσεις, ως εξής:

Ποδηλατικές Διαδρομές

1η Διαδρομή: 20 Απριλίου 2019, ΠΑΤΡΑ
2η Διαδρομή: 4 Μαΐου 2019, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΑΙΤΩΛΙΚΟ
3η Διαδρομή: 5 Μαΐου 2019, ΠΑΛΑΙΡΟΣ - ΜΥΤΙΚΑΣ 13 Οκτωβρίου 2019 - ΠΑΛΑΙΡΟΣ - ΜΥΤΙΚΑΣ
4η Διαδρομή: 11 Μαΐου 2019, ΛΟΓΓΟΣ - ΑΙΓΙΟ

Οι τέσσερις αυτές ποδηλατικές διαδρομές-περιηγήσεις έχουν σκοπό να ενημερώσουν – ευαισθητοποιήσουν τους φίλους του ποδηλάτου αλλά και φορείς επιχειρήσεις, καθώς και το ευρύ κοινό για την αξία και τη συμβολή του ποδηλάτου στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διατήρηση και διαχείριση παράκτιων ζωνών και τοπικών πόρων, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

H συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους.

Ακολουθεί η αίτηση συμμετοχής και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.