Αποτελέσματα της ΣΜΕ 1/2013 πρόσκλησης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για το έργο CHERPLAN

Αναρτήθηκαν σήμερα 9/10/2013 στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΤΑ-ΠΔΕ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΜΕ 1/2013 πρόσκλησης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για το έργο CHERPLAN. Στο ακόλουθο link μπορείτε να δείτε τα…

Continue Reading Αποτελέσματα της ΣΜΕ 1/2013 πρόσκλησης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για το έργο CHERPLAN

Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων για την εκτέλεση του έργου «CHERPLAN» συνολικής διάρκειας περίπου 9 μηνών, και…

Continue Reading Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το CHERPLAN

Πρόσκληση 628/2013 του έργου CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) για τη “διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για…

Continue Reading Πρόσκληση 628/2013 του έργου CHERPLAN

Πρόσκληση 435/2013 του έργου CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) για την “διοργάνωση τριών σειρών εκδηλώσεων” στα…

Continue Reading Πρόσκληση 435/2013 του έργου CHERPLAN

Πρόσκληση 433/2013 του έργου CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) για την “παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τον…

Continue Reading Πρόσκληση 433/2013 του έργου CHERPLAN

Πρόσκληση ενδιαφέροντος έργου CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και ειδικότερα, για υπηρεσίες διάδοσης…

Continue Reading Πρόσκληση ενδιαφέροντος έργου CHERPLAN

Πρόσκληση ενδιαφέροντος έργου CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και ειδικότερα, για υπηρεσίες διάδοσης…

Continue Reading Πρόσκληση ενδιαφέροντος έργου CHERPLAN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου PRoMPt

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την “παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάδειξης βέλτιστων πρακτικών αντιμετώπισης καταστροφικών…

Continue Reading Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου PRoMPt

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC, σύμφωνα με την υπ. 2450 / 28-5-2010 Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ,  προκηρύσσει…

Continue Reading Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υ-λοποίησης του έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC, σύμφωνα με την υπ. 802/22.02.2010 Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ,  προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό…

Continue Reading Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος